#
Publicat la data de 21.09.2010

Anunt pentru ocuparea postului de manager

Anunt pentru ocuparea postului de manager, persoana fizica din spitalul public in 18.10.2010 proba scrisa si sustinerea proiectului de management si a interviului de selectie.

La concursul de selectie se pot inscrie candidatii care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele criterii:
a) sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata cu diploma de licenta sau echivalenta;
b) sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare in management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin ordin al ministrului sanatatii, ori sunt absolventi ai unui masterat sau doctorat in management sanitar, economic ori administrativ organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii;
c) au cel putin 2 ani vechime in posturi prevazute cu studii universitare de lunga durata, conform legii;
d) nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala;
e) sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);
f) nu au varsta de pensionare, conform legii.

Concursul va avea loc in 18.10.2010 la ora 10:00, ta sediul Primariei municipiului Sighetu Marmatiei din strada Bogdan Voda nr. 14 in sala de sedinte.

Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere;
b) copia actului de identitate;
c) copia legalizata a diplomei de licenta sau echivalente;
d) copia legalizata a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare in management sau management sanitar prevazute la art. 10, lit 'b' ori copie legalizata a diplomei de masterat sau doctorat in management sanitar, economic ori administrativ organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii;
e) curriculum vitae;
f) copii ale diplomelor de studii si alte acte ce atesta efectuarea unor specializari, competente/atestate etc. in domeniul managementului sanitar;
g) adeverinta care atesta vechimea in posturi cu studii universitare de lunga durata sau copie de pe carnetul de munca, certificata „in conformitate cu originalul" de catre conducerea unitatii;
h) cazierul judiciar;
i) adeverinta din care rezulta ca este apt medical, fizic si neuropsihic;
j) declaratia pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitate de politie politica;
k) declaratia pe proprie raspundere ca nu este urmarit penal si nu are cunostinta ca a fost inceputa urmarirea penala asupra sa;
I) copie legalizata a actelor (certificat de casatorie etc.) prin care si-a schimbat numele, dupa caz;
m) proiectul de management realizat de candidat, depus intr-un plic sigilat;
n) chitanta de plata a taxei de participare la concurs (100 lei).

Bibliografia si temele-cadru pentru proiectul de management sunt afisate la sediul Spitalului Municipal Sighetu Maimatiel, atat pe site-ul institutiei: http://www.spitalsighet.ro/ cat si pe site-ul Primariei Sighetu Marmatiei: http://www.primaria-sighet.ro/.

Dosarul de inscriere se depune la secretariatul Comisia de concurs, Serviciul Resurse Umane din cadrul Spitalului Municipal Sighetu Marmatiei, Str. Avram lancu nr. 22, in perioada 17.09.2010-11.10.2010, de luni pana vineri, intre orele 07:00 si 15:00.

Relatii suplimentare la telefon: 0262311541.

sageataBibliografie;

sageataTema pentru proiectul de management.