#
Publicat la data de 30.09.2009

Plan de management pentru anul 2007

Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei este o unitate sanirara cu paturi ce furnizeaza servicii medicale spitalicesti continue si ambulatorii, functionand in prezent cu: 16 sectii, 3 compartimente de sine statatoare, 11 incluse in cadrul sectiilor si un numar de 777 paturi.

In domeniul strategiei serviciilor medicale:
sageataElaboreaz, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populatiei din zona arondata, planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, impreuna cu ceilalti membri ai comitetului director si pe baza propunerilor consiliului medical; planul de dezvoltare a spitalului se aproba de autoritatea de sanatate publica, respectiv de Ministerul Sanatatii Publice, dupa caz, sau ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie; planul de dezvoltare a spitalului se structureaza pe etape anuale, evaluate la sfarsitul fiecarui an financiar;
sageataAprob planul anual de furnizare de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la propunerea consiliului medical;
sageataAprob masurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activitatii spitalului, in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei;
sageataElaboreaz si pune la dispozitie consiliului consultativ rapoarte privind activitatea spitalului si participa la dezbaterile privind problemele de strategie si de organizare si functionare a spitalului;
sageataFac propuneri, pe baza analizei in cadrul comitetului director si a consiliului medical, privind structura organizatorica, reorganizarea, schimbarea sediului si a denumirii unitatii in vederea aprobarii de catre Ministerul Sanatatii Publice sau, dupa caz, de catre ministerele care au spitale in subordine ori in administrare sau retea sanitara proprie, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
sageataAplic strategiile si politica de dezvoltare in domeniul sanitar ale Ministerului Sanatatii Publice, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populatia deservita; in cazul ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, aplica strategiile specifice de dezvoltare in domeniul medical;

In domeniul managementului economico-financiar propun urmatoarele:
sageataAprob si urmaresc realizarea planului anual de achizitii publice;
sageataCresterea eficientei spitalului;
sageataImbunatatirea resurselor financiare;
sageataReducerea costurilor medii la nivel de sectii;
sageataAnaliza veniturilor pe tipuri de servicii oferite de catre spital si pe tipuri de provenienta;
sageataAnalizez cheltuielile spitalului in functie de destinatia lor atat la nivelul intregului spital cat si la nivelul fiecarei sectii;
sageataGasirea unor alternative de contractare in sistemul asigurarilor de sanatate.
sageataAprob bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului public, cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior;
sageataAprob repartizarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului, pe sectii, laboratoare si compartimente si alte structuri din spital, pe baza propunerilor fundamentate ale sefilor de sectii, laboratoare si compartimente din structura spitalului;
sageataUrmaresc executia bugetului de venituri si cheltuieli pe sectii, laboratoare si compartimente, conform contractului incheiat cu sefii acestor structuri ale spitalului;
sageataRaspund de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul sectiilor si compartimentelor, prin intermediul consiliului medical;
sageataEfectueaz plati, fiind ordonator secundar sau tertiar de credite, dupa caz, conform legii;
sageataImpreuna cu consiliul consultativ, identific surse pentru cresterea veniturilor proprii ale spitalului, in limitele legii;
sageataNegociez si inchei in numele si pe seama spitalului contracte de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurari de sanatate judeteana sau a cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si, dupa caz, cu case de asigurari de sanatate private si alti operatori economici;

In domeniul managementului performantei/calitatii serviciilor:
sageataIntreprind masurile necesare si urmareste realizarea indicatorilor de performanta ai managementului spitalului public, prevazuti in anexa nr. 2 la ordin. Nivelul indicatorilor de performanta specifici spitalului se stabileste anual de catre autoritatea de sanatate publica judeteana ori a municipiului Bucuresti sau de Ministerul Sanatatii Publice, dupa caz. Nivelul indicatorilor de performanta specifici spitalelor din subordinea ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie se stabileste anual de catre acestea. In situatii exceptionale, din motive neimputabile conducerii spitalului, nivelul indicatorilor poate fi renegociat o singura data in cursul anului;
sageataNominalizez coordonatorii si raspund de implementarea si raportarea indicatorilor programelor si subprogramelor de sanatate derulate la nivelul spitalului, conform metodologiei elaborate de Ministerul Sanatatii Publice;
sageataRaspund de crearea conditiilor necesare prestarii unor acte medicale de calitate de catre personalul medico-sanitar din spital;
sageataUrmaresc implementarea protocoalelor de practica medicala la nivelul spitalului, pe baza recomandarilor consiliului medical;
sageataUrmaresc realizarea activitatilor de control al calitatii serviciilor medicale oferite de spital, coordonata de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical si al celui stiintific;
sageataNegociez si inchei in numele si pe seama spitalului protocoale de colaborare si/sau contracte cu alti furnizori de servicii pentru asigurarea continuitatii si cresterii calitatii serviciilor medicale;
sageataRaspund, impreuna cu consiliul medical, de asigurarea conditiilor adecvate de cazare, igiena, alimentatie si prevenirea infectiilor nozocomiale, in conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sanatatii Publice;
sageataRaspund de monitorizarea si raportarea indicatorilor specifici activitatii medicale, financiari, economici, precum si a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire si control, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
sageataAnalizeaz modul de indeplinire a obligatiilor membrilor comitetului director, ai consiliului medical, consiliului stiintific si consiliului etic, pentru spitalele clinice si institutele si centrele medicale clinice, dispunand masuri de imbunatatire a activitatii;
sageataUrmaresc modul de aplicare a prevederilor legale in vigoare cu privire la respectarea drepturilor pacientului si dispune masuri atunci cand se constata incalcarea acestora;

In domeniul managementului resurselor umane:
sageataAprob regulamentul intern al spitalului, precum si fisa postului pentru personalul angajat;
sageataInfiintez, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate in cadrul spitalului, necesare pentru realizarea unor activitati specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, nucleul de calitate, comisia de analiza a decesului etc., ale caror organizare si functionare se precizeaza in regulamentul de organizare si functionare a spitalului;
sageataStabilesc si aproba numarul de personal pe categorii si locuri de munca, pe baza propunerilor sefilor de sectii si servicii, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare;
sageataOrganizez concurs pentru ocuparea functiilor din cadrul comitetului director. Numeste membrii comitetului director, cu exceptia spitalelor din subordinea ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie;
sageataAprob organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeste si elibereaza din functie personalul spitalului, in conditiile legii;
sageataAprob programul de lucru pe locuri de munca si categorii de personal, pentru personalul aflat in subordine;
sageataRealizez evaluarea performantelor profesionale ale personalului aflat in subordine directa, conform structurii organizatorice, si solutioneaza contestatiile in functie de nivelul ierarhic la care s-au facut;
sageataAprob planul de formare si perfectionare a personalului, in conformitate cu legislatia in vigoare;
sageataNegociez contractul colectiv de munca la nivel de spital;
sageataInchei contractul de administrare, pe durata mandatului, cu sefii de sectii, laboratoare si servicii;
sageataUrmaresc incheierea asigurarilor de malpraxis de catre personalul medical din subordine;
sageataRespect prevederile legale privind incompatibilitatile si conflictul de interese;

In domeniul managementului administrativ:
sageataAprob si urmaresc respectarea regulamentului de organizare si functionare, cu avizul autoritatii de sanatate publica judetene;
sageataReprezint spitalul in relatiile cu terte persoane fizice sau juridice;
sageataInchei acte juridice in numele si pe seama spitalului, conform legii;
sageataRaspund de modul de indeplinire a obligatiilor asumate prin contracte si dispune masuri de imbunatatire a activitatii spitalului;
sageataRaspund de obtinerea autorizatiei sanitare de functionare si a certificatului de acreditare, in conditiile prevazute de lege;
sageataAsigur respectarea prevederilor legale in vigoare referitoare la pastrarea secretului profesional, pastrarea confidentialitatii datelor pacientilor internati, informatiilor si documentelor referitoare la activitatea spitalului;
sageataPun la dispozitie organelor si organismelor competente, la solicitarea acestora, in conditiile legii, date privind activitatea spitalului;
sageataPrezint autoritatii de sanatate publica judetene, directiei medicale sau structurii similare din ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie sau Ministerului Sanatatii Publice, dupa caz, informari trimestriale si anuale cu privire la patrimoniul dat in administrare, realizarea indicatorilor activitatii medicale, precum si la executia bugetului de venituri si cheltuieli;
sageataRaspund de organizarea arhivei spitalului si asigurarea securitatii documentelor prevazute de lege, in format scris si electronic;
sageataOrganizez un sistem de inregistrare si rezolvare a sugestiilor, sesizarilor si reclamatiilor referitoare la activitatea spitalului;
sageataConduc activitatea curenta a spitalului, in conformitate cu reglementarile in vigoare;
sageataImpreuna cu comitetul director, elaboreaz planul de actiune pentru situatii speciale si coordonez asistenta medicala in caz de razboi, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situatii de criza, conform dispozitiilor legale in vigoare;
sageataPropun spre aprobare autoritatii de sanatate publica judetene, directiei medicale ori structurii medicale similare din ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie sau Ministerului Sanatatii Publice, dupa caz, un inlocuitor pentru perioadele cand nu sunt prezent in spital.


Manager